Купи продукт Medix RAZOR и можеш да спечелиш награда (продукт от серията)

Общи условия и правила за провеждане на промоционална кампания „Дезинфекция без мирис на хлор“

 

  1. Организатор

Организатор на кампанията е „МЕКСОН“ ООД, с адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4003, ул. „Васил Левски“ № 266.

 

  1. Териториален обхват и място на провеждане на кампанията

Кампанията ще бъде проведена в избрани търговски обекти и регионални вериги в страната.

 

  1. Срок

Кампанията се провежда в периода от 01.010.2019 г. до 30.11.2019 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати срока на кампанията, като поема ангажимент да разпространи информация за промяната своевременно на интернет страницата на организатора: www.blog.mexon.bg.

 

  1. Съдържание на кампанията

Промоционалната кампания ще бъде реализирана посредством провеждане в конкретните търговски обекти, включени в нея, на игра за потребителите, в която те участват при закупуване на включени в кампанията продукти (Играта). Играта се провежда по ред и при условия, определени по-долу в този Общи условия.

 

  1. Правила за провеждане на Играта

5.1. Играта ще бъде провеждана в избраните търговски обекти в рамките на един работен ден;

5.2. Денят и продължителността на провеждане на Играта ще бъдат определени и обявени за всеки търговски обект по отделно с посочване на дата, начален час и краен час.

5.3. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с изключение на служителите на „МЕКСОН“ ООД, членовете на техните семейства и лицата, взели участие в организацията и провеждането на играта.

5.4. За участие в Играта е необходимо да бъде представена касова бележка за закупен продукт Razor antibacterial gel, Razor antibacterial universal или Razor antibacterial spray (Продукт Razor). Покупката трябва да е извършена в деня, в който се провежда играта и в търговския обект, в който се провежда играта в същия ден.

5.5. Една касова бележка дава право на едно участие, независимо от това колко Продукта Razor са закупени.

5.6. В деня, в който се провежда Играта в съответния обект, всеки участник може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки.

5.7. Участието в играта се осъществява посредством изтриване на скреч-карта, която участникът получава от представител на организатора в търговския обект, в който се провежда Играта.

5.8. Наградата, която може да бъде спечелена е: Продукт Razor по избор на печелившия измежду наличните в търговския обект Medix RAZOR Bathroom, Medix RAZOR Ocean или Medix RAZOR Fresh Wave Universal (Награда).

5.9. Конкретната Награда се определя от печелившата скреч-карта.

5.10. Печеливши са до 60% от всички, произведени за целите на Играта скреч-карти.

5.11. Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или с друга Награда.

5.12. Участникът има право да се откаже от спечелената Награда, като в този случай няма право на замяна.

5.13. Награди се предоставят само в деня на провеждане на Играта и в търговския обект, в който Играта се провежда.

 

  1. Комуникация

Съобщение за провеждането на Играта в конкретния търговски обект, заедно с Правилата за провеждането й, съгласно т. 5 по-горе се поставят на видно място във всеки търговски обект, в който се провежда Игра най-късно до началото на работното време на обекта в деня на провеждане на Играта и остават там до края на работното време на търговския обект в деня на провеждане на Играта.

 

  1. Лични данни

Не се предвижда регистрация, събиране или каквото и да е обработване на лични данни на потребители, в рамките на кампанията.

 

  1. Допълнителни условия

Тези Общите условия ще бъдат публикувани на интернет страницата на организатора: www.blog.mexon.bg, а по усмотрение на последния могат да бъдат публикувани и по друг начин.

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя тези Общи условия, включително правилата на  Играта  по т. 5, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на организатора. Игра, започнала в деня на публикуване на измененията, се довършва по реда и правилата, по които е започнала.